Obchodní podmínky

Základní údaje o mně

Mgr. Karolína Trtíková

IČO: 07403721

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je živnostenský úřad v Havlíčkově Brodě.

Nejsem plátce DPH.

Kontaktní údaje:

Korespondeční adresa: Rozkošská 3009, Havlíčkův Brod, 580 01

Email: karolina.trtikova@gmail.com

Telefon: +420 723 664 816

Na uvedenou emailovou adresu mne můžete kontaktovat pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů k výuce či reklamací.


PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍ ONLINE VÝUKY

1. Cena za výuku

Cena výuky se řídí ceníkem platným pro dané období, v ceně lekcí jsou i výukové e-materiály dodané lektorem.

2. Platba za výuku

Platba za první zkušební lekci se platí po lekci. V případě, že se student rozhodne ve výuce po první lekci pokračovat, pak si současně s první platbou předplácí i lekce na celý měsíc. 

V případě, že se student rozhodne po první lekci ve výuce nepokračovat, je nutné, aby skutečnost lektorovi písemně sdělil a uhradil platbu za první proběhlou lekci, a to i v případě, že se na ni bez předchozí omluvy nedostavil. Pokud se student rozhodne po první lekci ve výuce nepokračovat a písemně to oznámí alespoň 24 hod před plánovanou druhou lekcí, pak se na něj nevztahují podmínky uvedené v bodě 6.

Platba za výuku se provádí převodem na bankovní účet lektora na základě vystaveného dokladu (vždy kolem 1. dne v měsíci si student předplatí lekce na aktuální měsíc).

Vystavený doklad je třeba uhradit před zahájením výuky.

3. Počet lekcí, jejich čerpání a rušení

Lekce se předplácí dle počtu týdnů a počtu lekcí v měsíci na předem určené období jednoho kalendářního měsíce a je nutné je v tomto období vyčerpat.

Nepovede-li se lekce čerpat dle plánu z důvodu na straně lektora, bude se studentem domluven náhradní termín lekce.

Za neuskutečněné a předem neomluvené lekce ze strany studenta nevzniká nárok na jejich náhradu. Na důvod nevyčerpání objednaných lekcí nebude brán zřetel. Výjimku lze učinit pouze v případech vážné náhlé nemoci studenta či úmrtí blízkého rodinného příslušníka, v tomto případě může být lekce zrušena bezplatně, pokud však student situaci oznámí před začátkem lekce.

Termín výuky má student právo změnit po předchozí domluvě s lektorem, a to minimálně 24 hodin před lekcí, popřípadě i dříve, pokud je to možné a domluvit si nový termín lekce. Během 3 měsíců má student právo žádat o přesun lekce 2x-3x, aby mu hodina nepropadla, když se nemůže na výuku dostavit. Pokud student opakovaně ruší lekce (více než 3x za dobu 3 měsíců), pak lekce propadá bez nároku na náhradu a je účtována jako proběhlá. 

Změní-li student termín lekce po předchozí domluvě, ale nedostaví se na lekci, nemá již znovu nárok na další bezplatnou náhradu lekce. 

Pokud student či lektor čerpá dovolenou či jiné dny volna, pak je možné lekce přesunout na jiný termín či požádat o plnění lekcí formou asynchronní výuky (lekce jsou tak čerpané formou předem připravených cvičení s možností nahrávek a hlasových záznamů, které student prochází samostatně), či své lekce převést na náhradníka, kterého si student sám sežene. Náhrada výuky se vztahuje i na státní svátky, (pokud student nebude chtít v tyto dny výuku). 

Vyjma období letních prázdnin (červenec a srpen) nelze výuku ze strany studenta přerušit, pouze zažádat o náhradní termíny lekcí. Pokud student chce výuku přerušit na období několika týdnů (1-8 týdnů), a nevyužije výše zmíněné možnosti náhrady lekce (viz předchozí odstavec), tak může být výuka bez náhrady účtována. 

Lektor nemá povinnost držet studentovi termíny, které nejsou zaplaceny, a může je trvale nabídnout jinému studentovi.

4. Organizace výuky

Výuka probíhá přes Skype či aplikaci Teams.

Termíny výuky jsou vždy stanoveny předem na základě vzájemné domluvy lektora a studenta po uhrazení faktury a jsou závazné. Studentovi nevzniká nárok na náhradu v případě, že se na lekci dostaví pozdě nebo ji potřebuje ukončit dřív. 

V případě, že výuku zkrátí lektor, je doba zkrácení nahrazena.

5. Zrušení lekcí lektorem

V případě zrušení lekce lektorem je lekce nahrazena v novém termínu. V případě ukončení celé výuky lektorem je studentovi vrácena částka za zbývající zaplacené lekce v plné výši. 

6. Ukončení výuky studentem

Chce-li student zcela ukončit výuku, je nutné aby lektora informoval minimálně 30 dní před plánovaným ukončením. Následujících 30 dní od požádání o ukončení výuky se student zavazuje výuku uhradit (student má možnost si na toto období za sebe nalézt náhradníka, pokud se již výuky nechce či nemůže sám účastnit). 

V případě ukončení výuky studentem před vyčerpáním objednaných lekcí se kurzovné nevrací. Je však možné převést zbývající kurzovné (předplacené lekce) na jiného studenta, kterého si student sám zajistí.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.září 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.masrdecnizalezitost.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.masrdecnizalezitost.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

___________________________________________________________________________

Podmínky jednorázových kurzů: 

SVÁTEK DRAČÍCH LODÍ 


Odesláním přihlašovacího formuláře souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami a podmínkami Ochrany osobních údajů a závazně se přihlašujete ke zpoplatněné službě: jednodennímu naučnému workshopu o čínské kultuře konanému fyzicky dne 8.6.2024 v Olomouci. Přečtěte si prosím níže uvedené podmínky. 

Pořadatel akce: 

Mgr. Karolína Trtíková

IČO: 07403721

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je živnostenský úřad v Havlíčkově Brodě.

Nejsem plátce DPH.

Kontaktní údaje:

Korespondeční adresa: Rozkošská 3009, Havlíčkův Brod, 580 01

Email: karolina.trtikova@gmail.com

Telefon: +420 723 664 816

Klient (odesílatel formuláře na těchto webových stránkách na hlavní stránce či odběratel služby, přihlášený formulářem).

OBECNÉ PODMÍNKY

Pořadatel se zavazuje poskytnout klientovi službu: jednodenní skupinový workshop o svátku dračích lodí. Workshop se bude konat 8.6.2024 od 9:30 do cca 17:00 v provozovně Špálova 445/6 v Olomouci ve 2.patře a v odpoledních hodinách u jezera Poděbrady u Olomouce. 


Faktura bude odeslána na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Vaši korespondenční adresu k faktuře prosím vyplňte ve tvaru Ulice/číslo popisné/Město/PSČ.

V případě, že s platbou faktury nesouhlasíte, je nutné do data splatnosti faktury kontaktovat pořadatele písemně na email karolina.trtikova@gmail.com, že od smlouvy odstupujete. Pokud tak klient neučiní, vztahují se na něj storno podmínky uvedené níže.

K workshopu Svátek dračích lodí je možné se přihlásit nejpozději do pátku 7.6.2024 do 19:00.

V případě, že objednáváte službu pro 3. osobu jako dar (nebo za osobu nezletilou), je nutno na tuto skutečnost upozornit písemně do přihlášky v kolonce Chci se zeptat.

Pořadatel Vás má právo požádat o telefonní číslo za účelem komunikace týkající se workshopu Svátek dračích lodí a zavazuje se nakládat s ním v souladu s GDPR (více viz výše či v záhlaví v odkaze Ochrana osobních údajů).

Kapacita workshopu je 10 míst. Přednost mají klienti, kteří uhradí fakturu v dřívějším termínu.

GDPR

Odesláním přihlašovacího formuláře souhlasíte s podmínkami GDPR uvedenými v odkaze: Ochrana osobních údajů.

PROGRAM WORKSHOPU:

Pořadatel má právo učinit lehké změny v programu bez finanční kompenzace. Výraznější změny v programu: např. v případě nepřízně počasí či jiné nepředvídané události, které zapříčiní zrušení stěžejní části programu (tj. vaření knedlíčků zongzi, zaškolení na paddleboardu či symbolické závody dračích lodí na paddleboardu) se pořadatel zavazuje vrátit poměrnou část platby klientovi. Výši platby určuje pořadatel. 

Klient má právo nezúčastnit se některé části programu s ohledem na své schopnosti a zdravotní stav či časové možnosti (např. pozdní příchod na workshop), avšak bez nároku vrácení peněz za workshop. 

Zapůjčení paddleboardu a zaškolení paddleboardu zajišťuje Mgr. Lenka Fasnerová. V případě, že bude tato část programu zrušena pořadatelem, pak se pořadatel zavazuje k finanční kompenzaci 400 Kč. 

UPLATNĚNÍ SLEVY

Pro uplatnění 10% slevy pro účastníky z adventního kalendáře je nutné vyplnit v přihlašovacím formuláři do závorky zkratku AK k Vašemu jménu, jinak sleva nebude uplatněna.

BEZPEČNOST

Klient se zavazuje, že na workshop dorazí pouze v dobrém zdravotním stavu - tj. bez respiračních onemocnění či jiných kapénkových nemocí přenosných z člověka na člověka. 

Pořadatel nenese odpovědnost za zranění během vaření a soutěže dračích lodí na paddleboardu, klient je povinen brát ohled na svůj zdravotní stav a svoji bezpečnost a neohrožovat při vaření/závodu sebe ani další účastníky workshopu. Pořadatel doporučuje, aby si klient zřídil jednodenní úrazové pojištění, popřípadě pojištění odpovědnosti.

Klient i pořadatel se zavazují, že nebudou ani slovně ani fyzicky napadat jakékoliv účastníka workshopu a budou dodržovat zásady slušného chování. V případě porušení bude klient z workshopu vykázán bez možnosti jakéhokoliv finančního navrácení platby za workshop. V případě hrubého porušení morálních pravidel vůči dalším účastníkům či pořadateli akce a fyzických útoků v průběhu workshopu může být klientovi naúčtována pokuta v minimální výši 10 000 Kč či ve výši škody.

POŠKOZENÍ VĚCI ČI PROSTOR

V případě poškození provozovny či vybavení v průběhu workshopu (i paddleboardu) neopatrností klienta, má pořadatel právo účtovat klientovi ( do druhého dne od workshopu ) částku v hodnotě poškozené věci ači požadovat náhradu škody. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platbu je nutné zaslat na účet uvedený na faktuře do 5 pracovních dní od vystavení faktury, kterou obdržíte po zaslání přihlašovacího formuláře. V případě přihlášení se těsně před akcí, má klient povinnost zaslat platbu za workshop nejpozději do 7.6.2024 do 21:00.

Klient má právo od smlouvy odstoupit bezplatně do data splatnosti faktury (tj. do 5-ti dní od vystavení faktury), ale je povinen to písmeně oznámit pořadateli na e-mail karolina.trtikova@gmail.com, v opačném případě má pořadatel právo účtovat si storno poplatek v minimální výši 150 Kč.

Cena tohoto jednorázového naučně - poznávacího workshopu je 1500Kč za osobu a platba je možná pouze v českých Korunách. 

V ceně workshopu je zahrnuto: lehké občerstvení, stručné edukativní materiály o svátku dračích lodí, suroviny na knedlíčky zongzi, jízdenka pro jednorázový přesun k jezeru Poděbrady u Olomouce, zapůjčení paddleboardu během workshopu za účelem soutěže. 

STORNO PODMÍNKY:

V případě, že se klient sám nemůže workshopu zúčastnit, má právo za sebe sehnat náhradníka, a sám se s ním finančně vyrovnat, a nejpozději do 7.6.2024 do 21:00 písemně nahlásit změnu účastníka pořadateli. Pokud klient za sebe nemá náhradníka, může kontaktovat pořadatele, zda nemá náhradníka on. Pokud pořadatel má náhradního zájemce o akci, který řádně za workshop zaplatí, pak bude klientovi vrácena částka 1350 Kč (150 Kč je administrativní poplatek za vyřízení) nejpozději do 11.6.2024. Pokud pořadatel nemá náhradního zájemce, pak je klient povinen si za sebe sehnat náhradního zájemce sám, neučiní-li tak, vztahují se na klienta storno podmínky uvedené níže.

Před začátkem akce má klient právo na odhlášení se z workshopu po zaplacení i uplynutí 5-ti denní lhůty splatnosti na faktuře (pokud neúčast neohlásil písemně) s následujícími STORNO POPLATKY:

Do 14 dní před začátkem workshopu (tj. do 25.5.2024 do 20:00) má klient právo na vrácení 80% z celkové ceny workshopu (z 1500 Kč), pokud informuje pořadatele písemně o své neúčasti na workshopu. 

Do 7 dní před začátkem workshopu (tj. do 1.6.2024 do 20:00) má klient právo na vrácení 60% z celkové částky workshopu (z 1500 Kč), pokud informuje pořadatele písemně o své neúčasti na workshopu.

Do jednoho dne před začátkem workshopu (tj. do 7.6.2024 do 20:00) má klient právo na vrácení 35% z celkové částky workshopu (z 1500 Kč), pokud informuje pořadatele písemně o své neúčasti na workshopu.

V den workshopu je storno poplatek 100% - pokud se klient na workshop nedostaví, nebo se dostaví opožděně, nemá právo nárokovat si vrácení peněz. 

Pokud bude celý workshop zrušený ze strany pořadatele, klient má nárok na vrácení 100% z celkové částky workshopu a částka musí být vrácena na účet klienta nejpozději do 16.6.2024. Popřípadě po domluvě s klientem bude navrženo náhradní datum konání akce či možnost čerpat jiné služby, které jsou nabízeny na tomto webu v hodnotě částky, kterou klient zaplatil pořadateli. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.5. 2024. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.masrdecnizalezitost.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.masrdecnizalezitost.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek. 

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

_________________________________________________________________

ČÍNSKÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ


Odesláním přihlašovacího formuláře souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a podmínkami Ochrany osobních údajů a závazně se přihlašujete k odběru placené služby Čínský adventní kalendář, proto si tyto podmínky prosím přečtěte.

Pořadatel se zavazuje zaslat edukativní newsletter Čínský adventní kalendář v rozsahu cca 100 slov/den. Čínský adventní kalendář bude odesílán 1.-24.12.2023 vždy v ranních hodinách na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. 

Hodnota tohoto jednorázového kurzu je 200 Kč za osobu (při platbě v Eurech 9,5 EUR). 

Platbu je nutné zaslat na účet uvedený na faktuře do 5 pracovních dní od vystavení faktury, kterou obdržíte po zaslání přihlašovacího formuláře. 

Faktura není generována strojově, a proto je možné, že ji obdržíte společně s úvodním emailem do 2-3 pracovních dní od zaslání přihlášky.

V případě, že s platbou faktury nesouhlasíte, je nutné do data splatnosti faktury kontaktovat pořadatele, že od smlouvy odstupujete.  

V případě, že po odeslání přihláškového formuláře budete chtít od kupní smlouvy odstoupit, pak je nutné o tom pořadatele neprodleně informovat písemnou formou před nebo po vystavení faktury. Pokud pořadatel neobdrží písemnou zprávu o odstoupení od služby před datem splatnosti faktury (v případě přihlášení po 27.12.2023 je možné odstoupení do 30.11.2023, pak bude klientovi platba za službu účtována v plné výši. 

Pokud k odhlášení se z newsletteru Čínský adventní kalendář dojde méně než 24 hodin před začátkem konání, tj. 30.11.2023 po 6:00, pak bude klientovi účtován storno poplatek 100 Kč (nebo 5 EUR). 

K Čínskému adventnímu kalendáři je možné se přihlásit nejpozději do 7.12.2023, od 1.12-7.12.2023 bude po odeslání přihlašovacího formuláře platba účtována bez nároku odstoupení od služby, protože Vám po přihlášení pořadatel akce poskytne s úvodním emailem i již uplynulé dny. 

V případě, že objednáváte službu pro 3. osobu jako dar (nebo za osobu nezletilou), je nutno na tuto skutečnost upozornit písemně do přihlášky v kolonce Chci se zeptat.

Pořadatel Vás má právo požádat o telefonní číslo za účelem komunikace týkající se Čínského adventního kalendáře.

Poskytování obsahu Čínského adventního kalendáře třetím osobám je výslovně zakázáno, v případě nedodržení této podmínky má pořadatel právo na platbu od třetí osoby i finanční sankci v minimální výši 2000 Kč od osoby, která obsah neoprávněně šířila.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.11 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.masrdecnizalezitost.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.masrdecnizalezitost.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek. 

Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

___________________________________________________________________________

PODMÍNKY SKUPINOVÉ ONLINE VÝUKY

Skupinový kombinovaný kurz čínština na cesty pro úplné začátečníky

Kurz čínština na cesty je určen lidem, kteří by se chtěli podívat do Číny a osvojit si úplné základy čínštiny a získat základní povědomí o kulturních rozdílech. Kurz kombinuje asynchronní výuku (čas a místo lekce i vybíráte sami) s online výukou (čas bude domluvený v prvních dnech kurzu, na online lekci bude maximální počet 4 studenti současně). Na asynchronní výuku dostane student video a audio materiály v rozsahu 30-45 minut, které si do 4 dnů bude mít za úkol projít. Cca 10-20 minut bude každý týden určeno na procvičení probrané látky v rámci lekce. Ve společném Whatsapp chatu pak bude moci vznášet otázky, odesílat úkoly a procvičovat probranou látku s dalšími účastníky kurzu. Součástí kurzu je i čínský balíček, který student v průběhu prvních týdnů kurzu obdrží na fakturační adresu. Dvě lekce z osmi budou probíhat živě online přes Skype dle domluvy s účastníky kurzu (úterý, čtvrtek, pátek či neděle večer mezi 18:00-19:30). Kurz je rozdělen na jazykovou (základní fráze a věty zaměřené pro cestování po Číně) a kulturní složku (specializovanou na problematiku cestování po Číně.)

1. Cena za výuku

Cena výuky je 3200 pro přihlášení do 24.2.2024 (s platbou nejpozději do 26.2.2024 do 22:00) a 3600 pro přihlášení po 24.2.2024 (s platbou nejpozději do 21.3.2024 do 23:59), v ceně kurzu je 6 asynchronních lekcí (1x za týden) a 2 online Skype lekce a dále jsou v ceně výukové e-materiály dodávané postupně lektorem - autorská videa, audionahrávky, e-odkazy na kvízy, hry, studijní odkazy, e-verze archů na procvičování znaků a čínský balíček.

2. Platba za výuku

Platba za kurz se platí před začátkem kurzu, nejpozději do 22.3.2024 do 10:00. V případě, že se student potřebuje platbu rozdělit, pak je to možné pouze po individuální domluvě s lektorem přes email.

Platba za výuku se provádí převodem na bankovní účet lektora na základě vystaveného dokladu.

Vystavený doklad je třeba uhradit před zahájením výuky.

3. Počet lekcí, jejich čerpání a rušení

Kurz obsahuje celkem 8 lekcí v rozsahu jedna lekce za týden a je nutné je v tomto období vyčerpat (22.3.-17.5.2024). Šest lekcí student čerpá asynchronně a v týdnech 13.-21.4.2024 a 11.-19.5.2024 budou probíhat online lekce.

Nepovede-li se lekce čerpat dle plánu z důvodu na straně lektora, bude se studentem domluven náhradní termín lekce.

Na předem neomluvené lekce ze strany studenta nevzniká nárok na jejich náhradu. Na důvod nevyčerpání objednaných lekcí nebude brán zřetel.

Pokud student absenci na lekci oznámí před začátkem online lekce (ideálně více než 24 hod před lekcí - čím dříve tím lépe, aby se mohla domluvit i případná výměna studentů ve skupince), bude mu poskytnut záznam z lekce, nabídnut jiný termín online lekce s jinou skupinkou studentů, popřípadě možnost 20 minut online konverzace v čínštině individuálně.

V případě absence na asynchronních lekcí je student také povinen dopředu (či okamžitě, jak jen to jde) ohlásit absenci ve výuce a domluvit se na plnění kurzu individuálně. Lekce ale je nutno absolvovat před plánovaným ukončením kurzu.

Změní-li student termín lekce po předchozí domluvě, ale nedostaví se na lekci, nemá již znovu nárok na další bezplatnou náhradu lekce.

Pokud student či lektor čerpá dovolenou či jiné dny volna, pak je možné lekce přesunout na jiný termín či požádat o plnění lekcí dle individuálního plánu, který je nutné domluvit před samotnou absencí.

Kurz skupinové výuky nelze ze strany studenta přerušit, pouze zažádat o náhradní termíny lekcí.

Lektor nemá povinnost držet studentovi místo na kurzu, který není zaplacený, a může je trvale nabídnout jinému studentovi.

Student má právo využívat veškeré lektorem poskytnuté materiály k vlastnímu sebevzdělávání, ale nemá právo materiály z výuky poskytovat třetím osobám.

4. Organizace výuky

Online výuka probíhá přes Skype či aplikaci Teams. Elektronické materiály budou poskytovány prostřednictvím Google Classroom, emailu a Whatsapp skupiny.

Termíny výuky jsou vždy stanoveny předem na základě vzájemné domluvy lektora a studentů a po uhrazení faktury a jsou závazné.

Studentovi nevzniká nárok na náhradu v případě, že se na lekci dostaví pozdě nebo ji z jakéhokoliv důvodu potřebuje ukončit dřív.

V případě, že student neobdrží od lektora materiály během kurzu, je povinen o tom lektora neprodleně kontaktovat, lektor má pak povinnost tuto skutečnost napravit a materiály k výuce studentu poskytnout v nejzazším možném termínu.

V případě, že výuku zkrátí lektor, je doba zkrácení nahrazena.

5. Zrušení lekcí lektorem

V případě zrušení lekce lektorem je lekce nahrazena v novém termínu. V případě ukončení celé výuky lektorem je studentovi vrácena částka za zbývající zaplacené lekce v plné výši.

V případě nenaplnění minimální kapacity kurzu 3 studenty bude studentům nabídnut posun lekcí na pozdější termín či vrácení plné částky.

6. Ukončení výuky studentem

Přihlášení na kurz je závazné a po zaslání elektronické přihlášky se student zavazuje kurzovné uhradit dle splatnosti faktury. V případě vyplnění přihlášky pro třetí osobu je za platbu zodpovědná osoba, která třetí osobu přihlašovala. V případě písemného odhlášení se z kurzu ještě před začátkem kurzu má klient nárok na vrácení plné částky kurzovného do 5 dní před začátkem kurzu tj. do 17.3.2024 do 14:00.

Odhlášení se z kurzu od 17.3.2024 (od 14:01) do 22.3.2024 0:00 bude studentu účtován až 50% storno poplatek, který se přihlášený zavazuje zaplatit, v takovém případě má klient nárok obdržet první tři asynchronní lekce kurzu v době konání kurzu.

Chce-li student zcela ukončit výuku v průběhu kurzu, pak je student povinen o tom lektora písemně informovat. Pokud chce student ukončit výuku pro jiné než zdravotní důvody, budou studentu poskytnuty materiály za ještě neproběhlé lekce a student má do začátku třetí lekce nárok na vrácení kurzovného pouze za dvě online lekce, kurzovné za asynchronní lekce se nevrací. Do začátku třetí lekce je však možné převést zbývající kurzovné (předplacené lekce) na jiného studenta, kterého si student sám zajistí.

V případě dlouhodobých zdravotních potíží studenta, které vznikly až během kurzu, a doložení potvrzení od lékaře, má student nárok na následující vrácení kurzovného: Při ukončení výuky během prvních dvou lekcí má student možnost si za sebe nalézt náhradníka, pokud se již výuky nechce či nemůže sám účastnit), v opačném případě mu bude vráceno kurzovné za poslední tři lekce. Pokud dojde k ukončení kurzu od třetí lekce, pak má student právo na vrácení částky za poslední dvě lekce kurzu, od čtvrté (až do sedmé) lekce vzniká studentovi nárok na vrácení kurzovného v hodnotě jedné lekce.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.února 2024. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.masrdecnizalezitost.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.masrdecnizalezitost.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Vytvořte si webové stránky zdarma!