Obchodní podmínky

Základní údaje o mně

Mgr. Karolína Trtíková

IČO: 07403721

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je živnostenský úřad v Havlíčkově Brodě.

Nejsem plátce DPH.

Kontaktní údaje:

Korespondeční adresa: Rozkošská 3009, Havlíčkův Brod, 580 01

Email: karolina.trtikova@gmail.com

Telefon: +420 723 664 816

Na uvedenou emailovou adresu mne můžete kontaktovat pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů k výuce či reklamací.


PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍ ONLINE VÝUKY

1. Cena za výuku

Cena výuky se řídí ceníkem platným pro dané období, v ceně lekcí jsou i výukové e-materiály dodané lektorem.

2. Platba za výuku

Platba za první zkušební lekci se platí po lekci. V případě, že se student rozhodne ve výuce po první lekci pokračovat, pak si současně s první platbou předplácí i lekce na celý měsíc. 

V případě, že se student rozhodne po první lekci ve výuce nepokračovat, je nutné, aby skutečnost lektorovi písemně sdělil a uhradil platbu za první proběhlou lekci, a to i v případě, že se na ni bez předchozí omluvy nedostavil. Pokud se student rozhodne po první lekci ve výuce nepokračovat a písemně to oznámí alespoň 24 hod před plánovanou druhou lekcí, pak se na něj nevztahují podmínky uvedené v bodě 6.

Platba za výuku se provádí převodem na bankovní účet lektora na základě vystaveného dokladu (vždy kolem 1. dne v měsíci si student předplatí lekce na aktuální měsíc).

Vystavený doklad je třeba uhradit před zahájením výuky.

3. Počet lekcí, jejich čerpání a rušení

Lekce se předplácí dle počtu týdnů a počtu lekcí v měsíci na předem určené období jednoho kalendářního měsíce a je nutné je v tomto období vyčerpat.

Nepovede-li se lekce čerpat dle plánu z důvodu na straně lektora, bude se studentem domluven náhradní termín lekce.

Za neuskutečněné a předem neomluvené lekce ze strany studenta nevzniká nárok na jejich náhradu. Na důvod nevyčerpání objednaných lekcí nebude brán zřetel. Výjimku lze učinit pouze v případech vážné náhlé nemoci studenta či úmrtí blízkého rodinného příslušníka, v tomto případě může být lekce zrušena bezplatně, pokud však student situaci oznámí před začátkem lekce.

Termín výuky má student právo změnit po předchozí domluvě s lektorem, a to minimálně 24 hodin před lekcí, popřípadě i dříve, pokud je to možné a domluvit si nový termín lekce. Během 3 měsíců má student právo žádat o přesun lekce 2x-3x, aby mu hodina nepropadla, když se nemůže na výuku dostavit. Pokud student opakovaně ruší lekce (více než 3x za dobu 3 měsíců), pak lekce propadá bez nároku na náhradu a je účtována jako proběhlá. 

Změní-li student termín lekce po předchozí domluvě, ale nedostaví se na lekci, nemá již znovu nárok na další bezplatnou náhradu lekce. 

Pokud student či lektor čerpá dovolenou či jiné dny volna, pak je možné lekce přesunout na jiný termín či požádat o plnění lekcí formou asynchronní výuky (lekce jsou tak čerpané formou předem připravených cvičení s možností nahrávek a hlasových záznamů, které student prochází samostatně), či své lekce převést na náhradníka, kterého si student sám sežene. Náhrada výuky se vztahuje i na státní svátky, (pokud student nebude chtít v tyto dny výuku). 

Vyjma období letních prázdnin (červenec a srpen) nelze výuku ze strany studenta přerušit, pouze zažádat o náhradní termíny lekcí. Pokud student chce výuku přerušit na období několika týdnů (1-8 týdnů), a nevyužije výše zmíněné možnosti náhrady lekce (viz předchozí odstavec), tak může být výuka bez náhrady účtována. 

Lektor nemá povinnost držet studentovi termíny, které nejsou zaplaceny, a může je trvale nabídnout jinému studentovi.

4. Organizace výuky

Výuka probíhá přes Skype či aplikaci Teams.

Termíny výuky jsou vždy stanoveny předem na základě vzájemné domluvy lektora a studenta po uhrazení faktury a jsou závazné. Studentovi nevzniká nárok na náhradu v případě, že se na lekci dostaví pozdě nebo ji potřebuje ukončit dřív. 

V případě, že výuku zkrátí lektor, je doba zkrácení nahrazena.

5. Zrušení lekcí lektorem

V případě zrušení lekce lektorem je lekce nahrazena v novém termínu. V případě ukončení celé výuky lektorem je studentovi vrácena částka za zbývající zaplacené lekce v plné výši. 

6. Ukončení výuky studentem

Chce-li student zcela ukončit výuku, je nutné aby lektora informoval minimálně 30 dní před plánovaným ukončením. Následujících 30 dní od požádání o ukončení výuky se student zavazuje výuku uhradit (student má možnost si na toto období za sebe nalézt náhradníka, pokud se již výuky nechce či nemůže sám účastnit). 

V případě ukončení výuky studentem před vyčerpáním objednaných lekcí se kurzovné nevrací. Je však možné převést zbývající kurzovné (předplacené lekce) na jiného studenta, kterého si student sám zajistí.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.září 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.masrdecnizalezitost.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.masrdecnizalezitost.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

___________________________________________________________________________

Podmínky jednorázových kurzů: 

ČÍNSKÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ


Odesláním přihlašovacího formuláře souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a podmínkami Ochrany osobních údajů a závazně se přihlašujete k odběru placené služby Čínský adventní kalendář, proto si tyto podmínky prosím přečtěte.

Pořadatel se zavazuje zaslat edukativní newsletter Čínský adventní kalendář v rozsahu cca 100 slov/den. Čínský adventní kalendář bude odesílán 1.-24.12.2023 vždy v ranních hodinách na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. 

Hodnota tohoto jednorázového kurzu je 200 Kč za osobu (při platbě v Eurech 9,5 EUR). 

Platbu je nutné zaslat na účet uvedený na faktuře do 5 pracovních dní od vystavení faktury, kterou obdržíte po zaslání přihlašovacího formuláře. 

Faktura není generována strojově, a proto je možné, že ji obdržíte společně s úvodním emailem do 2-3 pracovních dní od zaslání přihlášky.

V případě, že s platbou faktury nesouhlasíte, je nutné do data splatnosti faktury kontaktovat pořadatele, že od smlouvy odstupujete.  

V případě, že po odeslání přihláškového formuláře budete chtít od kupní smlouvy odstoupit, pak je nutné o tom pořadatele neprodleně informovat písemnou formou před nebo po vystavení faktury. Pokud pořadatel neobdrží písemnou zprávu o odstoupení od služby před datem splatnosti faktury (v případě přihlášení po 27.12.2023 je možné odstoupení do 30.11.2023, pak bude klientovi platba za službu účtována v plné výši. 

Pokud k odhlášení se z newsletteru Čínský adventní kalendář dojde méně než 24 hodin před začátkem konání, tj. 30.11.2023 po 6:00, pak bude klientovi účtován storno poplatek 100 Kč (nebo 5 EUR). 

K Čínskému adventnímu kalendáři je možné se přihlásit nejpozději do 7.12.2023, od 1.12-7.12.2023 bude po odeslání přihlašovacího formuláře platba účtována bez nároku odstoupení od služby, protože Vám po přihlášení pořadatel akce poskytne s úvodním emailem i již uplynulé dny. 

V případě, že objednáváte službu pro 3. osobu jako dar (nebo za osobu nezletilou), je nutno na tuto skutečnost upozornit písemně do přihlášky v kolonce Chci se zeptat.

Pořadatel Vás má právo požádat o telefonní číslo za účelem komunikace týkající se Čínského adventního kalendáře.

Poskytování obsahu Čínského adventního kalendáře třetím osobám je výslovně zakázáno, v případě nedodržení této podmínky má pořadatel právo na platbu od třetí osoby i finanční sankci v minimální výši 2000 Kč od osoby, která obsah neoprávněně šířila.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.11 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.masrdecnizalezitost.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.masrdecnizalezitost.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek. 

Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Vytvořte si webové stránky zdarma!